Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

ZBIÓR POTENCJALNI KLIENCI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest IT Indago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a („Administrator”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem prowadzenia działalności: ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa, oraz pod nr tel.: +48 22 100 41 51;

  2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących promocji usług Administratora, umożliwienia mu kontaktów z potencjalnymi klientami, a także przeprowadzenie procedur związanych z zawieraniem umów. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu jego działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jej usług.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez Administratora.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, kontaktowanie się z naszej strony w celu nawiązania i kontynuacji współpracy będzie niemożliwe.

  8. Administrator nie będzie profilował danych osobowych, a także nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

Chcesz
wiedzieć więcej?